Privacyverklaring avg Alinde Ondersteunt

PRIVACYVERKLARING ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)
De Intuïtief Onderneem Academie, gevestigd op Botter 3632 te Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTEGEGVENS:
Alinde Ondersteunt
Botter 3632
8243 KS Lelystad
www.alindeondersteunt.nl
email@alindeondersteunt.nl
06 – 48041116
KVK nr: 32137801
WKKGZ via Solopartners: 138872

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:
Alinde Ondersteunt, verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van de diensten van Alinde Ondersteunt , en/of omdat u deze gegevens zelf heeft versterkt aan Alinde Ondersteunt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt;
• Voor- en achternaam
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

 GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR:
De website en diensten van Alinde Ondersteunt,  zijn niet gericht en hebben niet de intenties om gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Echter kan, Alinde Ondersteunt, niet controleren of een bezoeker aan de website jonger dan 16 jaar is. Aangeraden wordt dat ouders betrokken zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld wordt zonder ouderlijke toestemming. Mocht u toch de indruk hebben dat, Alinde Ondersteunt gegevens heeft verzameld over minderjarige neem dan contact op via email@alindeondersteunt.nl

 MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WORDEN PERSOONSGEGEVENS VERWERKT:
Alinde Ondersteunt, verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van betalingen
• Het verzenden van een nieuwsbrief,e-zine of mailing
• U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van diensten of producten
• U de mogelijkheid te bieden zich aan te melden voor een training/ workshop/ cursus of activiteit
• Om consulten of trainingen op maat te geven, afgestemd op uw directe en persoonlijke behoeften

PRIVACY OP DE NOTA:
Op de nota die u ontvangt staan de volgende gegevens;
• Uw naam, adres en woonplaats
• De datum van cursus / training /workshop / consult
• Eventueel een korte omschrijving
• De kosten

 GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:
Alinde Ondersteunt, maakt geen gebruik van geautomatiseerde computerprogramma’s of systemen met betrekking tot besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens tussen zit.

BEWAREN VAN PERSOONSGEGEVENS:
 Alinde Ondersteunt, bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens worden gehanteerd:
• Standaard persoonsgegevens; zolang u bij Alinde Ondersteunt afspraken heeft en er naar alle redelijkheid van kan worden uitgegaan dat u in de toekomst nog een afspraak wilt. Alinde Ondersteunt hanteert een bewaartermijn van 1 jaar van de laatste afspraak.

  • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie; zolang als u zelf ingeschreven wenst te blijven

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
Alinde Ondersteunt verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Alinde Ondersteunt (bijvoorbeeld de accountant) wordt een verwerkerovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Alinde Ondersteunt, blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN:, Alinde Ondersteunt gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eerder verstrekte toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alinde Ondersteunt. Hiernaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij Alinde Ondersteunt, een verzoek in kunt dienen om de persoonsgegevens die Alinde Ondersteunt, van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar email@alindeondersteunt.nl om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door uzelf is gedaan, vraagt Alinde Ondersteunt, u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto. MRZ (machine readable zone-de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, reageert Alinde Ondersteunt, op uw verzoek.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS: Alinde Ondersteunt, neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op via email@alindeondersteunt.nl

MELDPLICHT DATALEKKEN
Vanaf 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken, hetgeen inhoudt dat organisaties onverwijld een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. In een aantal gevallen moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zij gelekt).

Binnen dit wettelijke kader en rekening houdend met de inhoud van de privacyverklaring zal, Alinde Ondersteunt een datalek melden als het datalek leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, of als het ernstige nadelige gevolgen heeft voor de beschermen van persoonsgegevens.
Bij de afweging of een datalek gemeld moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de direct betrokkenen wordt door Alinde Ondersteunt, altijd het volgende protocol gevolgd:

Lelystad, mei 2023